OPTION MODULE

Previous  Next

 

OPTION MODULE name

 


 

Defines the name of the module.

 

Example:

 

OPTION MODULE "Kalle Anka"